Östra Kvarnbergsplan

Nybyggnad bostadskvarter inkl. planprocess

Kompletteringsbebyggelse med bostäder i befintlig stadstruktur startar alltid med en lång rad förutsättningar att balansera. Stadsplanen, buller, vädersträck, ekonomi, angöring och parkering är några av de faktorer som sätter ramen för hur bostäderna kan organiseras. I detta projekt har vi lyckats med att svara på alla dessa komplexa frågor med bara en pusselbit; en trapphusmodul med 4 lägenheter som vi repeterar som en grupp av sex stycken egna huskroppar kring en gård.

Kvarterets form är anpassad till omgivningen. Intill oss finns nyare bostadskvarter formade som slutna stadskvarter. Samtidigt är en tidigare årsring med modernistiskt planeringideal tydlig i området. De modernistiska byggnaderna kännetecknas av geometriskt rena byggnadskroppar i ett parkmässigt sammanhang. Vårt kvarter placerar sig mellan dessa planeringsideal och svarar på sitt läge genom att på ett modernistiskt sätt tydliggöra varje byggnadsvolym samtidigt som vi sluter kvarteret mot gatan och skapar en semi-privat gårdsmiljö precis som de intilliggande nyare bostadskvarteren.

På håll är husen skulpturala volymer med inbördes trappning i både plan- och höjdled. Ju närmare man kommer desto mer ser man av detaljrikedomen i teglet. Husens framträdande gavlar muras med varierande mönsterverkan, så att varje hus får sin karaktär, lite som olika individer i en syskonskara. Livscykelanalyser visar också att tegel är ett klokt materialval för Huges långsikta förvaltning. En liten lokal annonserar sig mot Kvarnbergsplan som ett litet smycke. Den skänker liv till kvartershörnet och är medvetet en egen sort som inte bryter strukturen i bostadshusen.

Fönstersättningen är enkel och följer projektets tydliga struktur. Fasaderna får istället sin rikedom av teglets varierande färgtoner tillsammans med murarnas hantverk, helt i linje med vår ursprungliga vilja att finna ett enkelt svar på en komplex uppgift.

Fakta

Adress: Gymnasievägen / Lännavägen
Byggnadsår: 2016 – 2017
Bruttoarea: 15800 kvm
Ansvarig arkitekt: Gabriel Wiklund / Mats Lennfalk
Medverkande: Mikael Andersson, Victoria Theander
Beställare: Huge / Christina Gustafsson

Se fler projekt